วันพุธที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560

config apaceh ssllabs A+


SSLEngine on
SSLProtocol TLSv1.2
SSLCipherSuite HIGH:!aNULL:!MD5:!EDH:!3DES:!CAMELLIA:!AES128
SSLHonorCipherOrder on
Header always set Strict-Transport-Security "max-age=31536000"